Stiftende Generalforsamling i Steinselskabet

23/04/2007 § Leave a comment

Lovformelig stiftende generalforsamling i Gertrude Stein Selskabet med valg af bestyrelse
og vedtægter afholdes:

Tirsdag den 24. april kl. 19.30 i LiterarurHaus, Møllegade 7, kld.

Der vil være mulighed for at forny sit medlemsskab og sætte sit præg på selskabets videre aktiviteter.
Efterfølgende vil Maja Elverkilde tale om Steins skuespil Doctor Faustus Lights The Lights. Der vil desuden blive vist videoptagelser fra Robert Wilsons iscenesættelse af dette skuespil.
Alle medlemmer er stemmeberettigede og der er mulighed for at melde sig ind på dagen. Der vil ikke være yderligere entré.

Læs udkast til vedtægter her:

GERTRUDE STEIN SELSKABET

F U N D A T S

1) Navn, stiftelse, hjemsted

Gertrude Stein Selskabet er stiftet den 24/04 2007 og er organiseret som en forening med hjemsted i København.

2) Selskabets formål

Selskabets formål er at drive og fremme en forsknings- uddannelses- og formidlingsvirksomhed, med udgangspunkt i Gertrude Steins værker.

Stk. 2. For at opnå dette kan selskabet søge at fremme udgivelse og oversættelse af værkerne, forskning i forfatterskabet og dets kontekst, fremkomsten af uddannelsesmateriale, oplysningsvirksomhed og alle mulige andre former for formidling og ajourføring af det store værk og det liv Gertrude Stein præsterede.

Stk. 3. Selskabet skal i sit arbejde inddrage flest mulige i læsningen og drøftelsen af Gertrude Steins værker og tanker med henblik på deres betydning for dansk og international kultur.

3) Medlemsskab

Selskabet er åbent for alle interesserede, der kan tilslutte sig formålet. Ved indmeldelse om foråret betales et fuldt årskontingent for det igangværende år, ved indmeldelse om efteråret betales et halvt årskontingent for det igangværende år.

Stk. 2. Styrelsen kan oprette forskellige typer af medlemsskaber, f.eks. for studerende, familier, firmaer o.a. hvis det findes formålstjenligt. Årsmødet kan endvidere efter indstilling fra styrelsen tildele æresmedlemsskaber til personer, der har ydet en ganske særlig indsats indenfor selskabets formål.

4) Årsmødet

Årsmøde afholdes hvert år i februar i den uge, hvor Gertrude Steins fødselsdag ligger (3/2). Styrelsen indkalder årsmødet med minimum tre ugers varsel med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden
2) Styrelsen aflægger årsberetning
3) Kassereren fremlægger årsregnskabet med påtegning af revisor
4) Indkomne forslag
5) Valg af medlemmer og suppleanter til styrelsen
6) Valg af revisor
7) Fastsættelse af årskontingent
8) Nye initiativer
9) Eventuelt

Forslag kan fremsættes af ethvert medlem. Forslaget skal være styrelsen i hænde senest 20/1 for at blive behandlet på årsmødet.

5) Selskabets drift

Selskabet financierer sine aktiviteter gennem medlemskontingenter og, når det gælder enkeltprojekter, gennem offentlige tilskud og tilskud fra fonde og private. Selskabet kan også mod vederlag udføre forsknings- og oplysningsprojekter, samt konsulent-, biblioteks-, kursus- og forlagsvirksomhed.

6) Styrelsen

Selskabet ledes af en styrelse på 3-5 personer. Af disse kan højest een være fast bosiddende i udlandet. Medlemmerne af styrelsen vælges af årsmødet blandt selskabets medlemmer for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Årsmødet vælger også hvert år et antal suppleanter, der træder ind i styrelsen, hvis et af styrelsens medlemmer afgår i utide.

Stk. 2. Styrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter årsmødet med ihvertfald formand og kasserer.

7) Styrelsens opgaver og ansvar

Styrelsen har det overordnede ansvar for selskabets virksomhed og søger at tilvejebringe den fornødne økonomi. Ved modtagelse af tilskud har styrelsen ansvaret for, at betingelserne for at opnå tilskuddet overholdes. Styrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for selskabet eller dets eventuelle gæld.

Stk. 2. Styrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af årsberetning og årsregnskab med status. Styrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver. Styrelsen fastsætter om fornødent selv sin forretningsorden.

8) Regnskab, revision og tegningsret

Regnskabsåret følger kalenderåret. Den årsmødevalgte revisor reviderer og påtegner årsregnskabet inden årsmødet, således at der kan fremlægges et revideret regnskab på årsmødet.

Stk. 2. Selskabet tegnes af formanden og et styrelsesmedlem i forening. Styrelsen kan meddele prokura.

9) Ændringer af fundatsen

Selskabets fundats kan kun ændres på et ordinært årsmøde, hvis fundatsændringens ordlyd er fremgået af indkaldelsen og ændringen vedtages med minimum 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

10) Ophør

Beslutning om selskabets ophør eller sammenlægning med anden forsknings- uddannelses- eller formidlingsinstitution kan kun ske som beskrevet under fundatsændringer.

Stk. 2. I tilfælde af ophør overdrages selskabets nettoformue til Det kongelige Bibliotek i København. I så fald skal den siddende styrelse fungere indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver har fundet sted og formuen er overdraget.

Således vedtaget på det stiftende møde 24/04 2007

Dirigentens underskrift:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Stiftende Generalforsamling i Steinselskabet at Steinselskabet.

meta

%d bloggers like this: